Välkommen till Umeå Fabriks och Hantverksförenings och Hantverksföreningens Servicebyra AB:s Årsmöte!
Måndag den 25 mars kl. 11:30 på Nolia Konferens i Umeå.

Jörgen Lindqvist affärsområdeschef Konferens och uthyrning berättar om nyheter på Nolia och därefter genomförs Årsmötet.

Lunch äter vi på restaurang Kummin.
Varma välkommen med din anmälan senast den 21 mars!

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Parentation Sven-Arne Norén
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingar. Val av vice årsmötesordförande samt val av årsmötessekreterare.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
6. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
7. Anmälan av protokoll från föregående sammanträde.
8. Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna året.
9. Föredragning a v revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balansräkning för föregående räkenskapsår. Fastställande av resultaträkning för föregående räkenskapsår och beslut i anledning av eventuella över- eller underskott.
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning.
12. Behandling av förslag som av styrelsen, revisorerna eller medlemmar framlagts för årsmötet. Sådant förslag skall skriftligen ha väckts senast 21 dagar före årsmötet.
13. Anmälan av verksamhetsplan för innevarande år.
14. Anmälan av budget för innevarande år.
15. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
16. Val av ordförande i föreningen för ett år.
17. Val av ledamöter för två år.
18. Val av suppleanter för ett år.
19. Val av revisorer, varav en kvalificerad, för ett år.
20. Val av revisorssuppleant för ett år.
21. Val av valberedning och beredningsutskott varav en sammankallande till nästa årsmöte.
22. Behandling av de ärenden som i enlighet med stadgarna för stiftelser, fonder m.m. ankommer på årsmötet.

– Serviceavgift 2020 föreslås till 1 300 kr/år

23. Övriga ärenden
24. Avslutning