Stadgar för
Umeå Fabriks- och Hantverksförening

§ 1 Grundsatser och målsättning

Föreningens namn är Umeå Fabriks- och Hantverksförening.
Föreningen är en självständig, politiskt obunden intresseorganisation för företag inom hantverk,
service och industri verksamma inom Umeå Kommun.
Föreningen har sitt säte i Umeå kommun.

Föreningen har till ändamål att verka för fri företagsamhet grundad på marknadshushållning under
socialt ansvar genom att:

  • slå vakt om ekonomisk frihet, enskild äganderätt och rättsäkerhet
  • bedriva en aktiv näringspolitisk verksamhet och söka förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling
  • värna om hantverks- och småföretagen samt skapa förståelse för deras betydelse för ekonomi och sysselsättning
  • stimulera till kontakter och utbyte av erfarenheter mellan medlemsföretag i olika branscher
  • främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten samt att aktivt verka för utvecklingen av föreningens medlemmar
  • företräda anslutna medlemmar inför myndigheter och sammanslutningar inom närings- och samhällslivet
  • i den offentliga debatten upplysa allmänheten om den enskilda företagsamhetens och äganderättens betydelse för det ekonomiska, sociala och kulturella framåtskridandet
  • verka för att föreningens medlemmar aktivt deltar i samhällsdebatten
  • verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer, företagarföreningar och lokala branschsammanslutningar
  • verka för att företag ansluts till föreningen

Det ankommer dessutom på föreningen att ta den befattning med Gruppliv-premiefonden, Umeå Fabriks- och Hantverksförenings Ungdomsgille. Umeå Fabriks- och Hantverksförenings stipendie- och utbildningsfond samt Umeå Fabriks- och Hantverksförenings understödssamfond som stadgarna för
dessa fonder och stiftelser föreskriver liksom med andra fonder och stiftelser samt servicebolag som föreningen godkänt.

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2 Medlemskap

Företagsmedlem

Medlemskap i föreningen kan erhållas efter ansökan av sådant företag som omfattas av § 1, stycke 2.
Härvid skall anges vem som representerar företaget i föreningen.

Personlig medlem

Till personlig medlem kan antas delägare/kompanjon, person i arbetsledande befattning, andr a
anställda i anslutna företag, där företaget företrädes av någon annan.
Till personlig medlem kan en enhällig styrelse anta enskilda personer vilkas medlemskap är till gagn
för föreningens verksamhet. Personlig medlem har samma rättigheter och skyldigheter som övriga
medlemmar.

Hedersmedlem

Person som gjort sig förtjänt härav kan på styrelsens förslag av föreningen utses till hedersmedlem.
Hedersmedlemmen erlägger icke några avgifter till föreningen men äger samma rättigheter som
annan föreningsmedlem. Dock kan hedersmedlem inte ingå i föreningens styrelse.

Inval

Föreningens styrelse eller den eller de som styrelsen därtill utsett beslutar om medlemskap enligt av
styrelsen utfärdad instruktion.
Medlemskapet förutsätter att avgiften enligt § 3 erlagts.

Uteslutning av medlem

Styrelsen äger rätt att utesluta ansluten medlem som inte betalt fastställda avgifter eller skadar
föreningens anseende. Beslut om uteslutning kan överklagas vid närmast följande ordinarie årsmöte
som slutligen har att avgöra ärendet.

§ 3 Medlemsavgift

Medlemsavgiften till föreningen fastställes vid föreningsmötet året före det år avgiften avser.
Medlemsavgiften gäller i 12 månader.

§ 4 Föreningsmöten

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Till annat föreningsmöte kallas, om styrelsen finner sådant behövligt eller då minst 1/3 av antalet medlemmar eller revisor i föreningen skriftligen begär detta för vissa ändamål. Vid sådant möte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelse. Kallelse till föreningsmötet skall ske senast två veckor före mötet. Vid varje möte äger närvarande medlem som erlagt medlemsavgift eller är befriad från avgift enligt § 3, en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder utom vid väl och sluten omröstning då löften avgör. Val skall, där ej annorlunda beslutas, ske med slutna sedlar.

§ 5 Årsmöten

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma
1. Godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingar. Val av vice årsmötesordförande samt val av årsmötessekreterare.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
4. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
5. Anmälan av protokoll från föregående sammanträde.
6. Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna året.
7. Föredragning a v revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkning för föregående räkenskapsår. Fastställande av resultaträkning för föregående räkenskapsår och beslut i anledning av eventuella över- eller underskott.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning.
10. Behandling av förslag som av styrelsen, revisorerna eller medlemmar framlagts för årsmötet. Sådant förslag skall skriftligen ha väckts senast 21 dagar före årsmötet.
11. Anmälan av verksamhetsplan för innevarande år.
12. Anmälan av budget för innevarande år.
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
14. Val av ordförande i föreningen för ett år.
15. Val av ledamöter för två år.
16. Val av suppleanter för ett år.
17. Val av två revisorer, varav en kvalificerad, för ett år.
18. Val av revisorsuppleant för ett år.
19. Val av valberedning och beredningsutskott varav en sammankallande till nästa årsmöte.
20. Behandling av de ärenden som i enlighet med stadgarna för stiftelser, fonder m.m. ankommer på årsmötet.
21. Övriga ärenden.

§ 6 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och lägst tre och högst sju ledamöter jämte högst tre suppleanter.

Ordförande och suppleanter väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år varvid iakttas att vid varje årsmöte företas val av halva antalet ledamöter.

Ordförande, vice ordförande och samtliga styrelseledamöter skall vara företagare eller f.d. företagare.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen utser firmatecknare.

Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Viktigare ärenden skall beredas av styrelsen innan de förelägges vid föreningensmöte för slutligt avgörande.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst två gånger om året eller när minst hälften av styrelsens ledamöter framställer begäran om angiven frågas behandling.

Styrelsen äger att utse ett arbetsutskott, kommittéer och nämnder med av styrelsen fastställda befogenheter.

§ 7 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper förs för kalenderår och skall avlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.
Revisorerna skall ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avgivit sin berättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 8 Val av valberedning

Föreningens medlemmar äger föreslå kandidater till de val som skall förrättas. Kandidater bör skriftligen föreslås till valberedningen senast 21 dagar före årsmötet.

För avgivande av förslag till kandidater i de val som skall förekomma på årsmötet skall året före tillsättas en valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande.

Inför årsmötet skall valberedningen föreslå kandidat till samtliga de val som skall företas.

Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt för medlemmarna och utsändas med kallelsen senast 10 dagar före årsmötet.

§ 9 Fondbildning

Föreningen må medelst avkastning från särskild fond eller andra tillgångar utge understöd åt behövande medlemmar eller deras efterlämnade anhöriga.
Föreningen må medelst fonder eller andra tillgångar understödja uppförande av föreningsbyggnad, utdelning av stipendier m.m.

§ 10 Tvister

Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras av domstol.

§ 11 Stadgar

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut vid två föreningsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

§ 12 Upplösning

För beslut om föreningens upplösning erfordras skriftlig framställning och behandling enligt § 11 med 3/4 majoritet vid båda besluten. Vid beslut om föreningens upplösning skall de tillgångar som återstår, sedan föreningens skulder och förbindelser blivit gäldna, fördelas i enlighet med beslutet
om föreningens upplösning. Fonder skall disponeras på sätt som angivits vid deras stiftande.

Reviderat på årsmötet 2012-03-27.