Medlemmar i Umeå Fabriks och Hantverksförening inbjuds härmed till Årsmöte tisdagen den 30 mars 2021 via ”Teams”.

Deltagande

Medlemmar som önskar delta på Årsmötet anmäler detta till info@hantverksforeningen.se senast dagen innan mötet och får då en länk till ”Teams” där man kan koppla upp sig.

Deltagare ska vara registrerade medlemmar och ha betalat årsavgiften.

Röstberättigande

Vid Årsmötet har varje medlem en röst

Här kommer Dagordning, Verksamhetsberättelse, budget, revisionsberättelse samt Balans och Resultaträkning.

DAGORDNING

Årsmöte vid Umeå Fabriks- och Hantverksförenings och Hantverksföreningens Servicebyrå i Umeå AB Tid: tisdag den 30 mars 2021 kl. 11:30
Plats: Via Teams

1. Mötets öppnande
2. Parentation Lennart Degerliden, avliden 19 maj 2020
3.Godkännande av röstlängd
4.Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingar. Val av vice årsmötesordförande samt val av årsmötessekreterare.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
6.Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
7.Anmälan av protokoll från föregående sammanträde.
8.Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna året.
9. Föredragning a v revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balansräkning för föregående räkenskapsår. Fastställande av resultaträkning för föregående räkenskapsår och beslut i anledning av eventuella över- eller underskott.
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning.
12. Behandling av förslag som av styrelsen, revisorerna eller medlemmar framlagts för årsmötet. Sådant förslag skall skriftligen ha väckts senast 21 dagar före årsmötet.
13. Anmälan av verksamhetsplan för innevarande år.
14. Anmälan av budget för innevarande år.
15. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
16. Val av ordförande i föreningen för ett år.
17. Val av ledamöter för två år.
18. Val av suppleanter för ett år.
19. Val av revisorer, varav en kvalificerad, för ett år.
20. Val av revisorssuppleant för ett år.
21. Val av valberedning och beredningsutskott varav en sammankallande till nästa årsmöte.
22. Behandling av de ärenden som i enlighet med stadgarna för stiftelser, fonder m.m. ankommer på årsmötet.
23. Övriga ärenden
– Hedersmedlemmar

24. Avslutning

Verksamhetsberättelse för 2020
( bilder hittas på genomförda aktiviteter)

Historia
Umeå Fabriks- och hantverksförening bildades den 29 maj 1847 i samband med att Fabriks- och hantverksordningen genomfördes på uppdrag av Oscar I. Den då införda ordningen ersatte den tidigare skråordningen från 1720 som innehöll en mängd föråldrade bestämmelser och därigenom ansåg hämma utvecklingen av näringslivet. Numera har de flesta Fabriks- och hantverksföreningar upphört och gått upp i Företagarna men i Umeå valde man att fortsätta sin verksamhet på det lokala planet.
Verksamhet
Föreningen är en självständig, politisk obunden och lokal intresseorganisation för företag inom industri, tjänst och hantverk och som bedriver sin verksamhet inom Umeå Kommun. Syftet med föreningens verksamhet är att utveckla och stimulera näringslivet och medlemsföretagen. Detta sker bl. a genom föreningens lunchmöten, kontakter med Umeå Kommuns näringslivskontor och Umeå Universitet samt medverkan i nätverksträffar, seminarier och andra näringslivsarrangemang.
Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter:
Margareta Ericsson Lif Alf G Nyberg
Greger Knutsson Frida Nilsson Kenneth Grahn Anita Ahlberg Gunnar Holmgren Lena Brandt
Under året har styrelsen hållit 11 protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte den 31 mars 2020 som avhölls på Comfort Hotel Umeå City med Patric Birgersson som mötesordförande.
Styrelsen har även genomfört en planeringskonferens under en helg i september månad 2020.

Medlemmar
Föreningen hade vid 2020 års utgång 90 medlemmar, varav 11 hedersmedlemmar.

Medlemsmöten och andra händelser under året
Styrelsen har under året haft som målsättning att variera medlemsmötena genom att besöka olika verksamheter och även att låta föreningens medlemmar visa upp sina arbetsmiljöer och företag. Vi har också försökt ta upp aktuella frågor och andra händelser av intresse för företagare.
Under februari månad 2020 bröt den globala Coronapandemin ut vilket gjorde att vi fr o m april ställde in flera aktiviteter. Under hösten då smittan lättade en aning genomfördes några fysiska träffar men november- och december månads möten ställdes även de in. Fr o m 2021 genomför vi digitala möten tills annat medges.
Antalet medlemsmöten under året har varit 6 stycken, inklusive Årsmötet och de hölls så gott som alltid den sista tisdagen varje månad med undantag för sommarmånaderna juni-augusti.
Nedan följer en redogörelse för medlemsmöten och annat som hänt under 2020:

Januari:
Årets första Lunchmöte hölls den 28 januari hos företaget NORDIC BIOMAKER på Umestans Företagspark.
Ett 15 tal medlemmar hade slutit upp till detta studiebesök och mottogs av företaget som informerade om sin verksamhet. Ett mycket intressant och spännande företag som inte så många av oss kände till före lunchmötet. Företaget är ett snabbväxande och lönsamt företag inom bioteknik, man utvecklar bl. a tester för att underlätta diagnoser av sjukdomar mm.

Februari

Lunchmötet i februari hölls på BryggverketDrygt 30 medlemmar o inbjudna företagare deltog i studiebesöket som hölls den 25 februari. Bryggverket är ett litet lokalt bryggeri som startade i Stöcksjö för 5 år sedan som en hobby och studiecirkel. Numera håller man till i en lokal på 380 m2 på Förrådsvägen på Västerslätt.
Företaget startades av fyra grabbar som förmodligen gillade öl. Ni känner igen ölen på deras fräcka etiketter som numera säljs på Systembolaget och på ICA.
Man har trots att företaget är relativt ungt erhållit flera priser för sitt öl. Guld för Session Pale Ale, Lillpangarn Pale Ale och brons för Janne Shuffel samt Dubbelpipan.

Mars:

I mars var det då dags för Årsmötet som genomfördes på Comfort Hotel Umeå City Coronapandemin var ett faktum och vi säkerställde att mötet kunde genomföras med stora sociala avstånd och god handhygien.
Vi har förståelse att många av våra medlemmar stannade hemma pga Corona smittan, men vi var ca 10 personer som deltog med Patrik Birgersson som valdes till mötesordförande.
Årsmötet inleddes med en parentation för våra 2 hedersmedlemmar som avlidit under året. Därefter övergick vi till dagordningen som gicks igenom och vi kunde konstatera att föreningen hade en stabil medlemsskara på 90 – 100. Vi kunde konstatera att vår verksamhetsberättelse visade på en gedigen verksamhet med fokus på våra lunchmöten som varit mycket uppskattade.
Vi kunde också konstatera att vår ekonomi är stabil.
Årsmötet godkände även den verksamhetsplan som föredrogs för 2020, där vi konstaterar att vi kommer att fortsätta med våra intressanta lunchmöten samt att dela ut priset för ”Årets Hantverksstipendiat”.
Margareta Lif omvaldes till vår ordförande för kommande år 2020.
Till vår styrelse valdes 2 nya medlemmar, Lena Brandt och Gunnar Holmgren, vilka hälsades välkomna till styrelsen. Gunilla Larsson avtackades samtidigt med blommor för åren i styrelsen, även Per Lönnberg hade avsagt sig omval och även han tackades för åren i styrelsen.

April:

April månads lunchmöte ställdes tyvärr in pga. den tilltagande smittspridningen av Covid-19.

Maj:

Så var det dags för våravslutning med Hantverksföreningen vid Nydalasjöns strand. Ca 20 medlemmar samlades i det soliga men blåsiga vårvädret. Det serverades kaffe, dricka och bullar och kakor.
Dagens tema var älgar och vår föreläsare Göran Ericsson, professor från SLU, berättade om både sig själv och SLU:s verksamhet när det gäller skog o natur men i synnerhet om SVT:s och SLU:s succéprojekt ”DEN STORA ÄLGVANDRINGEN”
Ordförande tackade Göran för en intressant föreläsning och passade samtidigt på att tacka alla som kommit till våravslutningen.

September:

Den 29 september hölls vårt lunchmöte hos Percus AB på Rondellgatan på Teg. Ett 20 tal medlemmar slöt upp och fick möjlighet att lyssna på Erik Bernhardtson som berättade om företaget och sin produktion. Den mekaniska verkstaden tillverkar och konstruerar en mängd produkter på beställning. Ofta skräddarsydda lösningar som tillfredsställer kundens behov.
Ett trevligt och intressant besök som sedan avslutades med lunch på Times Kitchen.

Oktober:

Den 27 oktober hölls vårt lunchmöte på Scandic Hotell Plaza, ett 40 tal medlemmar lyssnade till de tre företag som nominerats till Hantverksstipendiet. Priset beslutades att delas ut trots den inställda Umeågalan. Våra tre företag som nominerats fick presentera sitt företag under ca 15 minuter.
– Red Carpet Media (Jennie Tinderfjäll, Janne Axelsson, Arvid Sandkvist).
– Allmek och Svets AB (Magnus Englund, Mikael Johansson).
– Salteriet i Obbola AB (Nils och Stina Sjöström).
Alla fascinerades av företagens fina utveckling och den stora frågan var naturligtvis vem som skulle vinna vårt fina Hantverkstipendium. Svaret skulle vi få på ”Hantverksgalan” i november!

November:

Trots pandemin lyckades vi den 5 november på ett Coronasäkert sätt genomföra en festlig tillställning i mindre skala för att dela ut 2020 års Hantverksstipendium.
Priset som delades ut av ordförande Margareta Ericsson Lif tillsammans med fjolårets pristagare Kristina och Michael Hansen, gick till Stina och Nils Sjöström, ägare till Salteriet i Byviken AB i Obbola.
Med traditionella metoder förädlas råvaror från havet på hantverksmässigt vis. Försäljning och förädling sker enbart med egen vildfångad fisk. Med den fjärde generationens fiskare lever den hundraåriga fisktraditionen vidare med modernare båtar, motorer och redskap, men man använder sig av samma metoder som alltid gjort.
Juryns motivering löd:
”Hantverk kan ta sig många uttryck!
Det är inte bara handens verk som uttrycks, det kan också vara att leda ett företag med gott handlag.
Årets vinnare har visat båda delar, en kraftfull och visionär framtidssyn med mångårig erfarenhet, att arbeta för hållbarhet och förnyelse i en bransch satt i förändring.
Att förädla och söka nya vägar har varit dessa företagares signum, och de har lyckats glädja en stor kundkrets.
I kyla och storm och motvind har de kämpat för att vi ska få de finaste och godaste lokala rätterna på vårt bord”.
Vid middagen besöktes vi av vår landshövding Helene Hellmark Knutsson som deltog i utdelningen av priset och höll ett kort tal till vinnarna och den fina företagsandan som finns i Västerbotten. Vår näringslivschef i Umeå, Peter Juneblad som även han gästade oss, höll ett mycket fint tal till vår förening och till alla småföretagare i Umeå och om utvecklingen av företagandet hade utvecklats under vår förenings 173 åriga historia.historia.

Underhållningen under kvällen stod ”Livebandet” för. Härliga låtar framfördes som uppskattades av alla trots att ingen dans kunde genomföras av pandemiskäl.
November månads lunchmöte fick tyvärr ställas in pga pandemin.

December
Den tilltagande smittspridningen gjorde att vi tyvärr fick ställa in även december månads lunchmöte. Styrelsen beslutade dock att vi fr o m januari ska inbjuda till digitala lunchträffar.

Hemsidan
Föreningens hemsida www.hantverksforeningen.se fungerar väl.
Greger Knutsson är webadministratör för hemsidan. Här läggs aktuell information ut samt rapporter
från genomförda medlemsmöten mm.

Sociala kanaler
Hantverksföreningen finns även på Facebook och Instagram där vi publicerar inlägg och information från våra aktiviteter.

Umeågalan 2020
Umeås Näringslivsgala 2020 ställdes in pga pandemin.

Hantverksstipendiet 2020
Utdelades vid egen festlig ceremoni den 5 november. Se ovan.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka för allas engagemang och trevliga möten oss medlemmar emellan.
Föreningen fyller en viktig funktion och den trevliga och öppna stämningen på våra möten göra att vi hämtar energi och kraft och nyttiga erfarenheter till våra företag.

Vi ser fram emot 2021 års aktiviteter som till en början får vara digitala men hoppas att vi snart igen får träffas som vanligt igen.Vår önskan är att alla ni medlemmar ska finna det intressant och trevligt att delta på föreningens möten.

Umeå den 8 mars 2021 Styrelsen genom
Margareta Ericsson Lif
Ordförande