Utdrag från tidningen  ” Driva Eget ” 

Här kommer årets 10 viktigaste lagändringar för dig som är företagare:

1. Växa-stöd för den först anställda

Ett tillfälligt växa-stöd ska göra det enklare för småföretagare att anställa för första gången. Enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016, behöver endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningen till den anställda under de tolv första månaderna, så länge ersättningen inte överstiger 25 000 kr per månad. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver inte betalas.

2. Nytt regelverk om upphandling

Flera lagändringar ska göra det enklare och mer flexibelt med upphandlingar, till exempel genom konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap. Det blir även obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar. Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

3. Skadestånd för konkurrensöverträdelser

En ny konkurrensskadelag underlättar möjligheterna att få skadestånd för företag och konsumenter som har lidit skada, och ger utrymme för ersättning för utebliven vinst. Läs mer på Konsumentverkets webbsida.

4. Ändrade regler för representation

Från och med årsskiftet är kostnader för måltidsrepresentation inte längre avdragsgilla. För momsens del införs det en enhetlig beloppsgräns på 300 kr per person och tillfälle och för inkomstskattens del slopas rätten till avdrag helt. Läs mer här.

5. Komplettering av RUT-avdraget – nytt Rep-avdrag

En positiv nyhet för verksamheter som arbetar med reparation och underhåll av vitvaror (till exempel tvättmaskin, kyl, frys och spis) är att RUT-avdraget nu utvidgas till att omfatta även detta (så kallat REP-avdrag). Skattereduktionen har samma subventionsgrad och förutsättningar som RUT-avdrag.

6. Nya regler kring plastkassar

Enligt en ny EU-förordning om plastbärkassar ska den som tillhandahåller sådana (till exempel i butik) lämna information till konsumenter om dessas miljöpåverkan, fördelarna med en minskad förbrukning och hur den kan minskas. Tillverkare och importörer av plastbärkassar måste rapportera hur många som tillhandahålls på den svenska marknaden. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

7. Omsättningsgräns för moms

För att minska den administrativa bördan för mindre verksamheter med liten omsättning införs en omsättningsgräns för moms. Beskattningsbara personer vars omsättning inte överstiger 30 000 kr exklusive moms under innevarande beskattningsår och som inte heller under de två föregående åren har haft högre omsättning behöver inte redovisa eller registrera sig för moms – och har därmed inte heller avdragsrätt för ingående moms.

8.  Sänkt moms på vissa reparationer

En positiv nyhet för verksamheter som arbetar med reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne är att momsen för dessa sänks från 25 procent till 12 procent.

9. Sänkt reklamskatt

Skattesatsen för annonser som följer med en allmän nyhetstidning sänks från 3 till 2,5 procent. Skattesatsen för övriga annonser och reklam sänks från 8 till 7,65 procent. Dessutom höjs gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt för övriga annonser och reklam från 20 000 kronor till 60 000 kronor. Förslaget förväntas innebära att cirka 700 småföretag och idrottsföreningar slipper redovisa och betala reklamskatt.

10. Krav på hållbarhetsrapportering och mångfaldspolicy inom stora företag

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: antalet anställda överstiger 250, företagets balansomslutning uppgår till mer än 175 MSEK eller företagets nettoomsättning uppgår till mer än 350 MSEK, ska göra en hållbarhetsrapport. Den ska innehålla upplysningar om hur företaget arbetar med bland annat miljö, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Stora noterade bolag ska också i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen när det gäller exempelvis ålder, kön och utbildning.